Rozdział IV
POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA WYPADKÓW LUB WYDARZEŃ KOLEJOWYCH


§31 §32 §33 §34 §35 §36

§ 31.
Postępowanie przy przejechaniu pociągu obok semafora wskazującego sygnał "Stój"

1. W razie stwierdzenia, że pociąg przejeżdża obok semafora wskazującego sygnał "Stój", a nie udzielono zezwolenia na przejazd w inny sposób, pracownik posterunku nastawczego powinien natychmiast usiłować pociąg zatrzymać (radiotelefon, sygnały słuchowe, wzrokowe).

2. O przejechaniu obok semafora wskazującego sygnał "Stój", pracownik wykonawczego posterunku nastawczego powinien niezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu, który wyda polecenie co do dalszego postępowania.


§ 32.
Uszkodzenie toru

Po otrzymaniu zawiadomienia o uszkodzeniu toru, pracownik wykonawczego posterunku nastawczego powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego ruchu dysponującego. Tor należy zamknąć i zabezpieczyć przed wjazdem taboru na miejsce niebezpieczne przez ustawienie tarcz zatrzymania, nastawienie zwrotnic w położenie inne uniemożliwiające jazdę w kierunku przeszkody i zamknięcie ich na zamki, spony iglicowe lub założenie klinów zastawczych w uchwyty zapadkowe dźwigni, podpórek klawiszy lub ochraniaczy przycisków służących do nastawienia drogi przebiegu w kierunku przeszkody itd. Niezależnie od tego, na właściwym łączu telefonicznym należy założyć tabliczkę z napisem "Tor zamknięty".Zdjęcie zamknięć pomocniczych (podpórek, klinów, kapturków ochronnych itp.) lub tabliczek, może być dokonane po dopuszczeniu jazdy przez służbę drogową (uprawnionego pracownika sekcji eksploatacji) i tylko na polecenie dyżurnego ruchu dysponującego.


§ 33.
Zbiegnięcie wagonów

1. Na posterunkach nastawczych, przyległych do szlaku z dużym spadkiem w kierunku stacji, na których może występować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu powodowane zbiegnięciem wagonów, należy stosować środki zabezpieczające wskazane w regulaminie technicznym stacji.

2. W razie zbliżania się wagonów oderwanej części pociągu lub wagonów zbiegłych z sąsiedniej stacji, bocznicy, ładowni itp., należy nastawić zwrotnicę na tor wolny zakończony kozłem oporowym i starać się zatrzymać zbiegłe wagony przez zahamowanie ich płozami hamulcowymi.Jeżeli nie ma toru wolnego, a istnieje obawa zderzenia z pociągiem, należy wykoleić je na wykolejnicy lub w inny sposób, albo skierować na tor zajęty próżnymi wagonami. Jeżeli sąsiedni szlak jest wolny, a profil na nim sprzyja zatrzymaniu ich na tym szlaku, to po uzgodnieniu z dyżurnym ruchu dysponującym można zbiegłe wagony przepuścić na ten szlak. Przy wyborze sposobu postępowania należy kierować się zasadą, aby szkody były jak najmniejsze i aby w miarę możności nie spowodowały poważniejszej przerwy w ruchu.Zbiegłe wagony można w ostateczności skierować na tor zajęty wagonami ładownymi, jeżeli wśród tych ostatnich nie ma wagonów z ludźmi, zwierzętami, przesyłkami niebezpiecznymi lub przy których nie odbywają się czynności ładunkowe.


§ 34.
Wykolejenie taboru

1. Jeżeli w okręgu wykonawczego posterunku nastawczego nastąpiło wykolejenie taboru, należy niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego ruchu, podając rozmiar i przybliżone przyczyny wypadku oraz jakie tory i urządzenia będą z tego powodu nieczynne.

2. Miejsce wykolejenia taboru należy osygnalizować zgodnie z postanowieniami Instrukcji E-1. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na tor, na którym nastąpił wypadek, ale także na tory, których skrajnia została naruszona przez wykolejony tabor. Urządzenia nastawcze należy zabezpieczyć przez założenie odpowiednich klinów, podpórek itp. uniemożliwiających skierowanie innego taboru na tory lub ich część objętą wypadkiem.

3. Do czasu przybycia komisji w celu ustalenia przyczyn wypadku nie wolno naruszać stanu urządzeń srk, zdejmować plomb, zmieniać położenia wykolejonego taboru, ani bezpośrednio sąsiadujących wagonów nawet gdyby nie były wykolejone jak też dopuszczać do zacierania śladów mogących mieć związek z wypadkiem.

4. Usuwanie skutków wypadku może nastąpić na polecenie zawiadowcy (naczelnika) stacji lub działającego z jego polecenia i w jego zastępstwie dyżurnego ruchu.

5. Jeżeli w wypadku ucierpieli ludzie, należy do czasu przybycia pomocy lekarskiej udzielić im pierwszej pomocy; jeżeli udzielenie tej pomocy wymaga dotarcia do uwięzionych rannych, należy odstąpić od zakazanego w ust. 3 naruszenia taboru.

6. Pracownika kolejowego lub osobę postronną zawiadamiającą pracownika posterunku nastawczego o zaistniałym wypadku kolejowym należy wylegitymować i o zgłoszeniu niezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu dysponującego.

7. Jeżeli pracownik posterunku nastawczego dostał polecenie wyprawienia pociągu na szlak, na którym wg zgłoszenia nastąpił wypadek, to należy wstrzymać wyprawienie tego pociągu.

8. Pociąg można wyprawić na dodatkowe polecenie dyżurnego ruchu po uprzednim poinformowaniu go o zgłoszeniu wypadku i ustaleniu przez niego stanu faktycznego.

9. Dyżurny ruchu dysponujący, w razie zaistnienia wypadku lub wydarzenia, powinien natychmiast zabezpieczyć miejsce jego powstania przed dalszymi następstwami i niezwłocznie zgłosić o tym zawiadowcy (naczelnikowi) stacji, dyspozytorowi i przedstawicielom zainteresowanych służb oraz spowodować dalsze postępowanie zgodnie z postanowieniami "Instrukcji o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych" R-3.


§ 35.
Postępowanie w razie pożaru

1. W razie zauważenia pożaru na obszarze stacji, w wagonach, magazynach, budynkach itp. należy podawać lub spowodować podawanie sygnału alarmowego A-2 "Pożar" i zawiadomić dyżurnego ruchu celem wezwania przez niego pomocy.

2. W razie pożaru na posterunku nastawczym należy niezwłocznie użyć dla likwidacji pożaru pozostających do dyspozycji środków gaśniczych i powiadomić o tym dyżurnego ruchu.

3. W przypadku pożaru wagonów należy odciągnąć palący się tabor od innych wagonów lub budynków zagrożonych pożarem, zrobić miejsce dla dojazdu pomocy do miejsca pożaru lub doprowadzić palący się wagon pod kran wodny, wstrzymać ruch koło miejsca pożaru itp.

4. W razie zauważenia pożaru w pociągu, należy pociąg ten niezwłocznie zatrzymać, powiadomić dyżurnego ruchu i starać się ugasić pożar za pomocą posiadanych środków. Szczegółowe wskazówki postępowania w razie pożaru w pociągu zawierają Instrukcji R-1.


§ 36.
Wypadek z ludźmi

1. W razie zasłabnięcia lub uszkodzenia ciała osoby znajdującej się na terenie kolejowym, pracownik kolejowy, który to spostrzegł lub dowiedział się o tym, obowiązany jest udzielić pierwszej pomocy lub zapewnić udzielenie tej pomocy przez innego pracownika, a w razie potrzeby także pomocy lekarskiej oraz powiadomić dyżurnego ruchu.

2. Po zauważeniu na torze zwłok ludzkich, należy zanotować szczegóły dotyczące położenia zwłok, garderoby, śladów krwi, stóp itp. i powiadomić dyżurnego ruchu.

3. W przypadkach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dokonano zabójstwa (np. zwłoki związane, brak śladów krwi itp.) lub jeżeli na torach, które nie są torami głównymi i na bocznicach kolejowych zaistniał wypadek śmierci, a brak jest świadków wypadku, nie należy dokonywać na miejscu znalezienia zwłok żadnych zmian bez zgody organu śledczego.