Szybki skok do paragrafów:
§75 §75a §76

Rozdział X

POWIADAMIANIE DRUŻYN POCIĄGOWYCH I MANEWROWYCH


§ 75
Rozkazy pisemne

1. O potrzebie zachowania szczególnej ostrożności lub ograniczenia prędkości jazdy, o zezwoleniu na jazdę w szczególnych warunkach i o innych okolicznościach, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub prawidłowość jazdy pociągów należy zawiadamiać drużyny pociągowe. Zawiadomienie to jest zbędne, jeżeli:
1) wymienione okoliczności wskazano w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów lub w dodatku 7 do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów tj. w wykazie ostrzeżeń stałych; podręczniki te powinni posiadać: maszynista oraz kierowca ciężkiego pojazdu pomocniczego;
2) potrzeba zmniejszenia prędkości lub nieplanowanego zatrzymania pociągu jest odpowiednio sygnalizowana, a instrukcje nie wymagają dodatkowego zawiadomienia.

2. O okolicznościach wymienionych w ust. 1 drużyny pociągowe zawiadamia się za pomocą rozkazów pisemnych "O" (zał. nr 3), "S" (zał. nr 4), ,"N" (zał. nr 5), "N rob." (zał. nr 5a) i "P" (zał. nr 6), a w przypadkach. w których niniejsza instrukcja na to zezwala, niektórych pracowników drużyn pociągowych zawiadamia się ustnie.
Podstawą do przekazywania rozkazów pisemnych są postanowienia przepisów i instrukcji oraz wynikające z nich obowiązki dyżurnego ruchu albo zarządzenie właściwej jednostki organizacyjnej lub żądanie uprawnionego pracownika.

3. Za pomocą rozkazu pisemnego "O" wydaje się drużynie pociągowej następujące polecenia:
1) polecenie ostrożnej jazdy - z powodu:
a) nie zawiadomienia dróżnika przejazdowego lub kierownika robót (jeżeli zawiadomienie kierownika robót jest przewidziane tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu w czasie robót);o zmianie normalnego kierunku jazdy pociągu po torze szlakowym, o jeździe po zamkniętym torze, o jeździe w odstępie czasu;
b) nieotrzymania potwierdzenia przyjazdu względnie zawiadomienia o usunięciu z toru szlakowego lekkiego pojazdu pomocniczego;
c) jazdy pociągu w odstępie czasu (zawiadamia się drużynę pociągową pociągu poprzedzającego i następującego, a jeżeli wysyła się ciężki pojazd pomocniczy za pociągiem, zawiadomienie drużyny pociągu poprzedzającego nie jest wymagane);
d) wykonywania robót torowych, w czasie których należy drużynom pociągowym nakazać podawanie sygnału "Baczność" przed miejscem robót i w tym celu podać im miejsce ustawienia wskaźnika W 7;
e) znajdowania się w pociągu wagonów z ładunkiem o przekroczonej skrajni ładunkowej lub wyjątkowo ciężkim albo z towarami niebezpiecznymi podając nazwę towaru i numer identyfikacyjny zagrożenia i materiału, ze wskazaniem szczególnych środków ostrożności, jakie w danym przypadku należy stosować;
f) jazdy po sąsiednim torze szlakowym lub stacyjnym pociągu, w którym znajdują się wagony z ładunkiem o przekroczonej skrajni ładunkowej lub z towarami niebezpiecznymi, jeżeli w danym przypadku jest wymagane takie ostrzeżenie
g) jazdy po torze w kierunku zasadniczym w przypadku zamknięcia jednego z torów szlaku dwutorowego i prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym lub prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego przy czynnych obu torach szlakowych, jeżeli blokada liniowa nie jest do tego przystosowana;
h) innych okoliczności, wymagających ostrożnej jazdy;
2) polecenie ostrożnej jazdy z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości jazdy - z powodu:
a) zmiany toru wjazdowego w okolicznościach wskazanych w § 54 ust. 3;
b) wazdu pociągu na tor częściowo zajęty lub wyjątkowo na tor żeberkowy (§ 54 ust. 10 i 11), albo na tor, na którym istnieje ograniczenie prędkości niższe niż wynika to ze wskazań semafora (§ 58 ust. 16 pkt. 5);
c) stanu taboru (włączania do składu pociągu pojazdu szynowego, którego prędkość konstrukcyjna jest mniejsza niż prędkość pociągu, brak oględzin technicznych pociągu w pełnym zakresie, itp.);
d) stanu lub rodzaju ładunku, które wymagają ograniczenia prędkości jazdy;
e) stanu nawierzchni i budowli inżynierskich;
f) stanu urządzeń srk;
g) stanu urządzeń trakcji elektrycznej;
h) nie zawiadomienia dróżnika przejazdowego lub kierownika robót (jeżeli zawiadomienie kierownika robót jest przewidziane tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu w czasie robót) o odjeździe pociągu lub ciężkiego pojazdu pomocniczego;
i) uszkodzenia rogatki lub samoczynnej sygnalizacji na przejeździe, do czasu usunięcia uszkodzenia lub do czasu wprowadzenia tymczasowego strzeżenia przeiazdu;
j) braku znajomości szlaku przez drużynę trakcyjną;
k) innych okolicznościach wymagąiącyeh ograniczenia prędkości jazdy;
l) konieczności zatrzymania pociągu wskutek uszkodzenia lub zagrożenia toru itp. i przejazdu przez miejsce uszkodzone ze wskazaną prędkością i ewentualnie z pilotem.

4. Za pomocą rozkazu pisemnego "S" wydaje się drużynie pociągowej i manewrowej następujące zezwolenia, polecenia i informacje:
1) zezwolenie - na przejechanie obok semafora wyjazdowego, wskazującego sygnał "Stój", sygnał wątpliwy, białe światło bądź nieoświetlonego, o ile nie można podać sygnału zastępczego "Sz" (§ 77) oraz informację, czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału, z zastrzeżeniem o którym mowa w § 80 ust. 13. a także zezwolenie na przejechanie obok semafora wyjazdowego w okręgu nastawczym nastawni wyłączonej z udziału w prowadzeniu ruchu (§ 74 ust. 57);
2) zezwolenie - na wyjazd ze stacji posiadającej semafory wyjazdowe z toru, przy którym nie ma semafora wyjazdowego oraz informację, czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału;
3) zezwolenie - na przejechanie obok semafora wjazdowego, drogowskazowego lub obsługiwanego semafora odstępowego albo tarczy zaporowej, wskazujących sygnał "Stój", również sygnał wątpliwy, białe światło, bądź nieoświetlonych, o ile nie można podać sygnału zastępczego ("Sz"), patrz jednak § 80 ust. 13, a także zezwolenie na przejechanie obok semafora wjazdowego, drogowskazowego w okręgu nastawczym nastawni wykonawczej wyłączonej z udziału w prowadzeniu ruchu (§ 74 ust. 57);
4) jeżeli nie ma możliwości chwilowego wyłączenia zasilania samoczynnej blokady liniowej jednokierunkowej - zezwolenie pierwszemu pociągowi, wyprawianemu po otwarciu zamkniętego toru szlakowego, na nie zatrzymywanie się przed samoczynnymi semaforami odstępowymi, wskazującynui sygnał "Stój" i nie zmniejszanie prędkości jazdy z tego powodu;
5) zezwolenie - na jazdę manewrową taboru w kierunku szlaku, poza ustaloną granicę przetaczania lub poza granicę stacji;
6) zezwolenie na wjazd z zamkniętego toru szlakowego, przy którym nie ma semafora wjazdowego;
7) zezwolenie na jazdę w przypadku, gdy pojazd trakcyjny z jednoosobową obsługą trakcyjną znajduje się poza semaforem wskazującym sygnał zezwalający, którego maszynista nie widzi;
8) zezwolenie na przejechanie obok sygnału D1 "Stój" (§ 63 ust. 8 pkt. 4 i § 80 ust. 13);
9) zezwolenie na dalszą jazdę zatrzymanego pociągu, gdy czoło pociągu minęło obsługiwany semafor tak, że koniec pociągu minął sygnałowe miejsce końca pociągu, lecz nie minął przebiegowego miejsca końca pociągu, lub gdy pociąg przejechał i zatrzymał się za semaforem wskazującym sygnał "Stój" - z zachowaniem postanowień zawartych w § 63 ust. 6;
10) zezwolenie na wyjazd pociągu w przypadku prowadzenia ruchu w odstępie czasu (§ 48 ust. 6);
11) zezwolenie na wstawienie i jazdę samochodu przystosowanego do jazdy po szosie i po szynach (§ 101 ust.26.);
12) polecenie jazdy pociągu do określonego kilometra na szlaku jednotorowym, zatrzymania się i powrotu najpóźniej w nakazanym czasie - o ile jazda tego pociągu nie jest przewidziana wewnętrznym rozkładem jazdy;
13) polecenie popychania pociągu (od do ) przez lokomotywę sprzęgniętą z pociągiem lub przez lokomotywę nie sprzęgniętą z pociągiem, która dojeżdża za pociągiem do następnej stacji, ze wskazaniem miejsca zatrzymania się popychacza na tej stacji, lub która ze szlaku jednotorowego wraca do stacji wyprawienia - o ile popychanie nie jest przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy;
14) polecenie jazdy po zamkniętym torze szlakowym i o okolicznościach wskazanych w § 70 ust. 11;
15) polecenie zatrzymania pociągu nie mającego rozkładowego postoju, na stacji w okolicznościach wskazanych w § 64 ust. 5;
16) polecenie nieprzewidzianego rozkładem jazdy zatrzymania na szlaku pociągu, z określeniem celu i czasu postoju;
17) polecenie rozłączenia lokomotyw przed miejscami (mostami), na których niedozwolona jest podwójna trakcja, przejazdu pojedynczo przez to miejsce i ponownego połączenia lokomotyw za tym miejscem, o ile rozłączania lokomotyw nie przewiduje wewnętrzny rozkład jazdy;
18) polecenie zatrzymania pociągu przed uszkodzonym obsługiwanym semaforem (§ 53 ust. 9 pkt. 1 lit. d);
19) informację o tym, co będzie zezwoleniem na wjazd pociągu względnie popychacza powracającego ze szlaku jednotorowego, jeżeli wjazd ten nie odbędzie się na sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym lub na sygnał zastępczy "Sz" na tym semaforze; zbędne jest podanie tej informacji drużynie popychacza, jeżeli popychanie to jest przewidziane wewnętrznym rozkładem jazdy, oraz drużynie pociągu bocznicowego, jeżeli jest to uregulowane regulaminem obsługi bocznicy i drużyna ta jest z nim zapoznana;
20) informację o zmianach w wewnętrznym rozkładzie jazdy (o wprowadzeniu lub zniesieniu postoju, o stałym otwarciu lub stalym zamknięciu posterunku ruchu, o okresowym zamykaniu posterunku ruchu. o zarządzonej zmianie sposobu prowadzenia ruchu itp.); o takich zmianach należy zawiadamiać drużyny pociągowe rozkazem pisemnym w ciągu 14 dni od chwili wejścia w życie tych zmian, a poza tym podać im dowodnie do wiadomości treść odnośnego zarządzenia;
21) informację o ustawieniu nieistniejących dotychczas w danym miejscu stałych sygnałów, ważnych dla danego pociągu. o zmianie miejsca znajdowania się istniejących sygnałów, o zmianie obrazu sygnałów; o takich zmianach należy zawiadamiać drużyny pociągowe rozkazem pisemnym w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia tych zmian, a poza tym jak w pkt. 20;
22) informację o czasowym otwarciu (np. na czas przewozów jesiennych) posterunku ruchu stale zamkniętego; drużyny pociągowe należy zawiadamiać w ciągu calego okresu otwarcia posterunku lub przez 14 dni, jeżeli wprowadzono poprawkę w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów;
23) informację o otwarciu prowizorycznego posterunku odstępowego lub odgałęźnego i miejscu jego usytuowania (szlak, km), przy czym należy podać na jaki sygnał dozwolony jest przejazd pociągu przez posterunek; drużyny pociągowe należy zawiadamiać w ciągu całego okresu otwarcia posterunku;
24) informację o tym, że w czasie prowadzenia ruchu pociągów w odstępach obsługiwanych posterunków następczych (§ 44 ust. 4) sygnały na samoczynnych semaforach odstępowych są nieważne;
25) informację o uszkodzeniu torowych urządzeń kontroli prowadzenia pociągów (SHP, KHP, Ebicab, itp.);
26) informację ojeżdzie pociągu w innym kierunku, niż przewidziany w rozkładzie jazdy; jeżeli rozkazu tego nie wydała jedna z poprzednich stacji, stacja wyprawiająca pociąg w innym kierunku powinna zawiadomić o tym maszynistę i kierownika pociągu;
27) informację o otwarciu toru szlakowego i przywróceniu ruchu dwutorowego, jeżeli drużyna pociągowa została powiadomiona rozkazem pisemnym o jeździe pociągu po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego), a jazda ma się odbyć po torze prawym (w kierunku zasadniczym);
28) informację dla pociągu roboczego, znajdującego się na torze szlakowym zamkniętym, wyprawionym do kilometra z postojem i z powrotem, że za nim zostanie wyprawiony następny pociąg tego samego kierunku (§ 70 ust. l2);
29) informację o zamknięciu i wyłączeniu z udziału w prowadzeniu ruchu posterunku(ów) następczego(ych), unieważnieniu sygnałów na semaforach wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu posterunków następczych, unieważnieniu sygnałów i semaforów samoczynnej blokady liniowej, ograniczeniach prędkości w obrębie zamkniętych i wyłączonych z prowadzenia ruchu posterunków następczych (§ 14 ust. 50);
30) informację o unieważnieniu wskazań tarcz ostrzegawczych przejazdowych odrmoszących się do przejazdu kolejowego, strzeżonego przez uprawnionego pracownika w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.

5. Za pomocą rozkazu pisemnego "N" w wydaje się drużynie pociągowej następujące zezwolenia, polecenia i informacje:
1) zezwolenie na przejechanie obok semafora wyjazdowego wskazującego sygnał "Stój" i wyjazd pociągu na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, gdy na semaforze wyjazdowym nie będzie podany sygnał "Sz" oraz informację, czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału;
2) zezwolenie na wjazd pociągu z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego, przy którym nie ma semafora wjazdowego lub innego urządzenia sygnałowego albo gdy nie można na nich podać odpowiedniego sygnału;
3) zezwolenie na wyjazd pociągu ze stacji posiadającej semafory wyjazdowe z toru, przy którym nie ma semafora wyjazdowego, na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego oraz informację, czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnalu "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału;
4) informację o zamknięciu toru szlakowego i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze szlakowym czynnym (patrz jednak ust. 23);
5) informację o tym, co będzie zezwoleniem na wjazd z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego pociągu względnie powracającego popychacza, jeżeli wjazd ten nie odbędzie się na sygnał zezwalający na ustawionym przy tym torze semaforze wjazdowym lub na sygnał "Sz" umieszczony na nim; zbędne jest podanie tej informacji drużynie popychacza. jeżeli popychanie to jest przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy oraz drużynie pociągu bocznicowego, jeżeli jest to uregulowane regulaminem obsługi bocznicy i drużyna ta jest z nim zapoznana;
6) informacje o tym, że przejazd pociągu po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego obok posterunków odstępowych (bocznicowych) może nastąpić po otrzymaniu ręcznego sygnału "Do mnie" od dyżuniego ruchu każdego z tych posterunków;
7) informację o prowadzeniu mchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego przy czynnych obu torach szlakowych, jeżeli blokada liniowa i stacyjna nie są do tego przystosowane; informację tę otrzymuje drużyna pociągu wyprawianego na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, po którym odbywa się ruch dwukierunkowy;
8) jeżeli jazda względnie popychanie pociągu do określonego kilometra na szlaku i powrót nie są przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy - informację, do którego miejsca na szlaku dwutorowym odbędzie się jazda względnie popychanie pociągu oraz polecenie powrotu po torze z kierunku przeciwnego do zasadniczego; drużynie pociągowej należy wówczas podać również najpóźniejszy czas powrotu na stację wyprawienia.

5a.W czasie planowych zamknięć torów w celu wykonania robót, drużynie pociągowej można wydać potrzebne zezwolenia, polecenia i informacje (§ 69 ust. 12 i 15, § 74 ust. 34 i § 75 ust. 5 i 23) za pomocą rozkazu pisemnego "N rob." (zał. nr 5a) wypełniając odpowiednie rubryki.
Jeden rozkaz "N" lub "N rob" może zawierać dane wynikające z zamknięcia tylko jednego toru szlakowego.

6. Za pomocą rozkazu pisemnego "P" wydaje się drużynie pociągowej następujące polecenia i informacje:
1) polecenie drużynie pierwszego pociągu ustnego zawiadomienia o przerwie w łączności posterunków wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu i dróżników przejazdowych;
2) polecenie ostrożnej jazdy, zatrzymania się i dawania sygnału "Baczność";
3) informację o zaistnieniu całkowitej przerwy w łączności i o jej zasięgu;
4) informację o nieotrzymaniu potwierdzenia przyjazdu pociągu;
5) informację o podstawie do wyprawienia pociągu na szlak jednotorowy;
6) informację, które posterunki nie biorą udziału w prowadzeniu ruchu i o nieważności sygnałów na ich semaforach oraz na którym z tych posterunków przejazd przez zwrotnice odbędzie się na ręczny sygnał "Do mnie";
7) informację o tym, że w tym samym kierunku zostanie wyprawiony następny pociąg.

7. Jeżeli zachodzi potrzeba wydania rozkazu pisemnego "S" lub "N" i równocześnie rozkazu pisemnego "O" można w rozkazie "S" lub "N" dopisać dodatkowo treść polecenia, które zasadniczo wpisuje się w rozkazie "O", pod warunkiem, że wszystkie zapisy dokonane w rozkazie "S" lub "N" będą dobrze czytelne.

8. W wyjątkowym przypadku, w razie konieczności, a także w przypadku wyposażenia posterunków następczych w odpowiednie urządzenia techniczne, rozkaz pisemny "O" może być napisany na nie ustalonym druku albo w formie wydruku komputerowego, a drużyna pociągowa obowiązana jest zastosować się do jego treści.

9. Rozkaz pisemny wypelnia, podpisuje i doręcza lub w przypadkach określonych w niniejszej instrukcji przekazuje jego treść za pomocą urządzeń łączności (telefonem, radiotelefonem) drużynie pociągowej dyżurny ruchu.
Na stacjach, na których są również dyżurni ruchu peronowi lub dyżurni ruchu manewrowi, mogą oni stale wydawać rozkazy pisemne, zawierające ostrzeżenia (§ 76 ust. 1).
Niezależnie od tego dyżurny ruchu dysponujący może polecić doraźnie dyżurnemu ruchu peronowemu lub dyżurnemu ruchu manewrowemu wypełnienie i doręczenie rozkazu pisemnego, którego oni samodzielnie nie wydają.
Jeżeli dyżurnemu ruchu przydzielono do pomocy osobnego pracownika, można upoważnić go stale do wypełniania rozkazów pisemnych "O", "S" i "N", które jednak sprawdzić i podpisać powinien dyżurny ruchu.
Można również ustalić w regulaminie technicznym, aby rozkaz pisemny "O", "S" i "N" wydał nastawniczy (zwrotniczy) lub inny uprawniony pracownik wyznaczonego posterunku, na każdorazowe polecenie dyżurnego ruchu dysponującego.
Można ponadto ustalić w regulaminie technicznym. aby rozkaz pisemny "O", wydawał wyznaczony regulaminem technicznym stacji pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje (§ 7 ust. 1) na podstawie prowadzonej przez siebie książki ostrzeżeń.
Rozkaz pisemny "P," wypełnić może tytko dyżurny ruchu.
Szczegółowe postanowienia o wydawaniu rozkazów pisemnych powinien zawierać regulamin techniczny. .

10 .Dla pociągów, w których kierownik pociągu znajduje się w przodzie pociągu, lecz nie w kabinie maszynisty, ani w przyległym do niej przedziale połączonym przejściem z kabiną, rozkazy pisemne sporządza się w trzech egzemplarzach o jednakowej treści, z których trzeci egzemplarz pozostaje w bloku rozkazów, a pierwopis i jeden wtórnik doręcza się kierownikowi pociągu za pokwitowaniem na drugim wtórniku. Kierownik pociągu doręcza maszyniście prowadzącemu pociąg pierwopis za pokwitowaniem na wtórniku. Dla pociągów, w których kierownik pociągu znajduje się w kabinie maszynisty lub przyległym do niej przedziale połączonym przejściem z kabiną albo na końcu pociągu, jak również dla pociągów bez obsady konduktorskiej, sporządza się tylko jeden wtórnik rozkazu pisemnego, na którym maszynista kwituje odbiór pierwopisu.
W przypadku pokwitowania wypełnionego w dwóch egzemplarzach rozkazu pisemnego przez kierownika pociągu otrzymany pierwopis kierownik pociągu przekazuje za podpisem w wykazie wyjazdów drużyny konduktorskiej, maszyniście, którego informuje o treści rozkazu oraz dopilnowuje, aby maszynista podpisał go.
Rozkaz pisemny nakazujący nieprzewidziane popychanie pociągów, zatrzymanie lub znmiejszenie prędkości jazdy - powinien otrzymać również maszynista popychacza za pokwitowaniem na egzemplarzu doręczającego.
Rozkaz pisemny "S", zezwalający na jazdę manewrującego taboru w kierunku szlaku poza ustaloną granicę przetaczania lub poza granicę stacji, powinien otrzymać kierownik manewrów i maszynista. Kwitowanie otrzymanych egzemplarzy rozkazu pisemnego odbywa się według podanej zasady.

11. Pracownik doręczający rozkaz pisemny powinien o jego treści powiadomić ustnie pracownika otrzymującego rozkaz pisemny, a pracownik otrzymujący powinien sprawdzić treść rozkazu pisemnego i wpisać czas jego doręczenia.

12. W razie podwójnej trakcji maszynistę drugiej czynnej lokomotywy o treści rozkazu pisemnego powinien powiadomić ustnie pracownik doręczający rozkaz pisemny maszyniście pierwszej lokomotywy.

13. Pomocnika maszynisty lub kierownika pociągu znajdującego się w kabinie maszynisty lub w przyległym przedziale połączonym przejściem z kabiną o treści rozkazu pisemnego powiadamia ustnie maszynista.

14. O popychaniu pociągu na szlaku, na którym przewidziane jest popychanie pociągów, drużynę pociągową powinien zawiadomić ustnie dyżurny ruchu sam lub za pośrednictwem innego pracownika (kierownika pociągu, zwrotniczego, itp.).

15. Konduktora lub kierownika pociągu, znajdującego się na końcu pociągu, należy zawiadomić ustnie o całkowitej przerwie w łączności, o jeździe w odstępie czasu oraz o tym, że za tym pociągiem będzie wyprawiony następny pociąg.

16. Konduktorów pociągu na hamulcach ręcznych należy zawiadomić ustnie o zarządzonym zatrzymaniu pociągu, które nie jest przewidziane rozkładem jazdy.

17. Zawiadomienia wskazane w ust. 15 i 16 powinien wykonać:
1) w pociągach pasażerskich i w pociągach towarowych z co najmniej dwuosobową obsadą konduktorską - kierownik pociągu;
2) w pociągach pasażerskich i towarowych z jednoosobową obsadą konduktorską w końcu pociągu - dyżurny ruchu sam lub za pośrednictwem innego pracownika (zwrotniczego, itp.).

18. Maszynista powinien rozkaz pisemny umieścić na widocznym dla siebie miejscu, gdzie rozkaz ten powinien znajdować się tak długo, dopóki pociąg nie minie wszystkich miejsc, których rozkaz pisemny dotyczy.

19. Pracownik prowadzący raport z jazdy powinien wszystkie doręczone i wykorzystane rozkazy pisemne dołączyć do raportu z jazdy.
W przypadku nie prowadzenia raportu z jazdy pociągu (§ 31 ust. 1 i 3) maszynista dołącza rozkazy pisemne do wykazu pracy pojazdów i drużyn trakcyjnych, natomiast rozkazy przekazane za pomocą urządzeń łączności, pozostawia w odpowiednim bloczku rozkazów pisemnych, będącym na wyposażeniu obsługiwanego kolejowego pojazdu szynowego.

20. Jeżeli dyżurny ruchu dysponujący doraźnie poleci dyżurnemu ruchu peronowemu lub dyżurnemu ruchu manewrowemu, nastawniczemu (zwrotniczemu) albo innemu wyznaczonemu regulaminem technicznym pracownikowi wydać rozkaz pisemny, powinien wypisać go w swym bloku w jednym egzemplarzu i podpisać oraz podyktować go pracownikowi, który ma wydać ten rozkaz, uprzedzając go o liczbie potrzebnych wtórników.
Pracownik ten po wypisaniu potrzebnej liczby egzemplarzy rozkazu pisemnego, po podpisaniu ich nazwiskiem dyżurnego ruchu dysponującego oraz własnym. powinien napisaną treść powtórzyć dosłownie, a dyżurny ruchu dysponujący powinien sprawdzić zgodność treści powtórzonej z treścią podyktowaną i w miejscu pokwitowania wpisać nazwisko pracownika wydającego rozkaz pisemny drużynie pociągowej.

21. Rozkazy pisemne powinny wydawać na określony odcinek stacje w tym celu wyznaczone w dodatku 1 do wewnętrznego rozkładu jazdy zwane stacjami wyznaczonymi.
Stacjami wyznaczonymi powinny być stacje początkowe pociągów oraz stacje, na których dla danego lub danych pociągów istnieje możliwość wydawania rozkazów pisemnych na przyległe odcinki.
Jeżeli pociąg nie otrzymał wymaganego zawiadomienia na stacji wyznaczonej, należy wezwać stację ostatniego postoju pociągu przed miejscem, którego dotyczy zawiadomienie, celem wydania rozkazu pisemnego, a gdyby to nie było możliwe - należy pociąg zatrzymać na stacji poprzedzającej posterunek lub szlak, na którym zachodzą okoliczności wymagające zawiadomienia drużyny pociągowej o ostrzeżeniu.

22. Wyjątek od postanowień ust. 21 stanowią rozkazy pisemne z zawiadomieniami wymienionymi:
1) w ust. 4 pkt. 1 i 3, w ust. 5 pkt. 1 i 2 - które może wydać tylko ten posterunek następczy i ten dyżurny ruchu, który tymi semaforami dysponuje;
2) w ust. 4 pkt.2, 4 ,5, 10, 12, 13, 14, 19, 24 w ust. 5 pkt.3 i 8 i w ust. 6 - które może wydać tylko ten posterunek następczy i ten dyżurny ruchu, który prowadzi ruch pociągów na przyległym szlaku, na którym zachodzi jedna z wymienionych w tych punktach okoliczności.

23. Posterunek zapowiadawczy wyprawiający w czasie zamknięcia toru na szlaku dwutorowym pociągi na tor szlakowy czynny, powinien zawiadomić je o zamknięciu toru i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze czynnym:
1) rozkazem pisemnym "N" - pociągi wyprawiane po torze czynnym w kierunku przeciwnym do zasadniczego dla danego kierunku jazdy;
2) rozkazem pisemnym "O" - pociągi wyprawiane po torze czynnym w kierunku zasadniczym.
Zawiadomienie to, dla pociągu jadącego po torze szlakowym czynnym w kierunku zasadniczym, może być wydane przez stację ostatniego postoju tego pociągu, lub przez stację wyznaczoną.
Dla pociągu jadącego po torze szlakowym w kierunku przeciwnym do zasadniczego zawiadomienie rozkazem pisemnym "N" może wydać stacja ostatniego postoju pociągu lub stacja wyznaczona, gdy semafor wyjazdowy na stacji wyprawiającej pociąg na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego lub wjazdowy na posterunku odgałęźnym (bez semafora wyjazdowego dla danego kierunku jazdy), jest przystosowany do takich jazd i posiada wskaźnik W24, wyświetlający się równocześnie z sygnałem zezwalającym lub sygnałem zastępczym albo - gdy na semaforze nieprzystosowanym do takich jazd - w porze dziennej podano sygnał zastępczy uzupełniony nieoświetloną przenośną tablicą ze wskaźnikiem W24, jeżeli ujęte to zostało w wydanym uprzednio rozkazie pisemnym "N" (§ 69 ust. 7 i 8).
Zawiadomienie rozkazem pisemnym jest zbędne, gdy urządzenia blokady stacyjnej i liniowej są przystosowane do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze czynnym (§ 69 ust. 20 i 21).

24. Zezwolenia, polecenia i informacje wymienione w ust. 3, 4 i 5 mogą być przekazywane przez dyżurnego ruchu maszyniście pojazdu trakcyjnego, kierowcy ciężkiego pojazdu pomocnicznego, kierowcy lokomotywki spalinowej, maszyniście (operatorowi) ciężkich maszyn torowych za pomocą urządzeń łączności po zatrzymaniu obsługiwanych przez nich kolejowych pojazdów szynowych.
Zatrzymanie to nie jest wymagane, jeżeli obsada pojazdu trakcyjnego jest dwuosobowa, a treść przekazywanych zezwoleń, poleceń, informacji będzie rejestrowana przez specjalne urządzenie znajdujące się na posterunku nastawczym (technicznym) odpowiednio oznaczonym w wewnętrznym rozkładzie jazdy.
Maszynista może odmówić przyjęcia treści rozkazu pisemnego podczas jazdy i zatrzymać pociąg jeżeli uzna, że brak jest dostatecznego czasu na jego przyjęcie i zastosowanie się do jego treści.
W takiej sytuacji, przekazywanie treści rozkazu pisemnego przez dyżurnego ruchu, może nastąpić po otrzymaniu zgłoszenia od maszynisty o zatrzymaniu pociągu.
W przypadku przekazywania treści rozkazu pisemnego za pomocą urządzeń łączności, dyżurny ruchu wypisuje odpowiedni druk rozkazu pisemnego w jednym egzemplarzu i treść jego przekazuje maszyniście pojazdu trakcyjnego, kierowcy ciężkiego pojazdu pomocniczego, kierowcy lokomotywki spalinowej, maszyniście (operatorowi) ciężkich maszyn torowych.
Przekazaną treść polecenia, zezwolenia, informacji do jednego z właściwych druków rozkazów pisemnych będących na wyposażeniu pojazdu trakcyjnego, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej wpisują w czasie postoju maszynista pojazdu trakcyjnego, kierowca ciężkiego pojazdu pomocniczego, kierowca lokomotywki spalinowej, maszynista (operator) maszyny torowej a podczas jazdy pociągu maszynista lub pomocnik maszynisty na polecenie maszynisty.
Przekazaną treść należy powtórzyć, a dyżurny ruchu sprawdza zgodność powtórzenia.
W miejscu przewidzianym na pokwitowanie dyżurny ruchu wpisuje nazwisko i stanowisko pracownika któremu treść rozkazu pisemnego przekazał, a odbierający treść wpisuje nazwisko dyżurnego ruchu.

25. Rozkaz pisenmy "S" lub "N", zawierający zezwolenie na wjazd pociągu, wolno przekazać dopiero wówczas, gdy spełnione zostały wszystkie wymagane warunki i nie ma przeszkód do jazdy pociągu.
Rozkaz pisemny "S", "N" lub "P" zawierający zezwolenie na wyjazd pociągu:
1) gdy nie jest wymagane podanie sygnału "Nakaz jazdy" - wolno przekazać dopiero wówczas, gdy spełnione zostały wszystkie wymagane warunki;
2) gdy jest wymagane podanie sygnału "Nakaz jazdy" - wolno przekazać zanim spełnione zostały wszystkie warunki; wówczas przestrzegać należy, aby we wszystkich wtórnikach rozkazu pisemnego przekreślone zostały wyrazy "tylko tego rozkazu pisemnego", oraz aby przy wręczeniu rozkazu pisemnego zwrócić uwagę otrzymującemu, że zezwolenie zawarte w rozkazie będzie ważne po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy".
Zezwolenie za pomocą sygnału ,.Sz" lub urządzeń łączności wolno przekazać dopiero wówczas, gdy spełnione zostaty wszystkie wymagane warunki i nie ma przeszkód do jazdy pociągu.

26.W każdym bloku rozkazów pisemnych, niezależnie od wydrukowanej numeracji poszczególnych kart, należy oznaczać kolejnym numerem każdorazowe wydanie rozkazu pisemnego. Numeracja ta jest miesięczna lub roczna, co ustała regulamin techniczny.
Rozkaz pisemny napisany według treści podyktowanej przez dyżurnego ruchu otrzymuje numer w formie ułamka.
Pracownik przyjmujący treść rozkazu, w liczniku ułamka umieszcza kolejny numer wypisanego rozkazu pisemnego w bloczku, a w mianowniku numer rozkazu pisemnego podany przez dyżurnego ruchu. Dyżurny ruchu przekazujący treść rozkazu pisemnego w liczniku zapisuje kolejny numer wypisanego rozkazu w bloczku, a w mianowniku - numer rozkazu pisemnego podany przez pracownika. któremu treść rozkazu pisemnego podyktował np.: 3/15 - 15/3

27. Działki zawierające treść obowiązującą należy na rozkazie pisemnym "S", "N", "N rob." i "P" obramować linią pionową na obu marginesach.
W obramowanych dzialkach treść niepotrzebną należy skreślić linią falistą poziomą. Treść odręczną napisać należy czytelnie.
Kolejność wpisania ostrzeżeń do rozkazów pisemnych powinna odpowiadać kolejności przejeżdżania miejsc na odcinku, których dotyczą ostrzeżenia.

28. Pociągom wyprawianym na szlak i z powrotem, popychaczom powracającym ze szlaku oraz pociągom kursującym na odcinku, na którym ruch pociągów prowadzi się tylko jedną lokomotywą należy w jednym rozkazie pisemnym wypisać wszystkie ostrzeżenia ważne dla obu kierunków jazdy.
Drużynom pociągowym, które nie zmieniają się i prowadzą pociągi kilkakrotnie po tym samym odcinku, ostrzeżenia ważne dla wszystkich tych jazd można wydać jednorazowo, wpisując numery wszystkich pociągów, dla których są ważne. W razie zmiany w drodze drużyny pociągowej, przy przekazywaniu czynności następcy należy przekazać mu również rozkazy pisemne, które obowiązują w dalszej drodze. Przekazane obowiązujące rozkazy pisemne należy odnotować w raporcie z jazdy, a w przypadku nie prowadzenia raportu (§ 37 ust. 1) w książce pokładowej pojazdu z napędem, podając rodzaje i numery tych rozkazów oraz nazwę stacji ich wydania. Przekazanie rozkazów pisemnych podpisuje zdający i przyjmujący.

29. Bloczki rozkazów pisemnych przed wydaniem do użytku należy ostemplować nazwą posterunku lub jednostki macierzystej kolejowego pojazdu trakcyjnego, przesznurować, opieczętować, a liczbę kart w bloczku powinien poświadczyć naczelnik właściwej sekcji . Bloczki rozkazów pisemnych "S", "N", "N rob", "P" i "O" należy ująć ścisłą ewidencją.


§ 75a

Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego "O"

1. Na stacjach wyposażonych w urządzenia komputerowej ewidencji ostrzeżeń doraźnych wyznaczonych dodatkiem 1 do służbowego rozkładu jazdy pociągów do wydawania rozkazów szczególnych i odpowiednio oznaczonych w zeszytach służbowego rozkładu jazdy pociągów, rozkazy szczególne "O" dla określonych odcinków linii mogą być wydawane w formie wydruku komputerowego.

2. Na stacjach, o których mowa w ust. l, nie prowadzi się książek ostrzeżeń. Podstawą komputerowego wydruku rozkazu pisemnego "O", jest zapis w pamięci komputera ostrzeżeń doraźnych obowiązujących w torach stacyjnych i szlakowych dla jazd w kierunku zasadniczym i przeciwnym do zasadniczego, prowadzony według numeracji rocznej na podstawie otrzymywanych zgłoszeń telegraficznych według adresu liczbowego 14.

3. Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego "O" powinien zawierać:
1) nazwę stacji wydania;
2) nazwę rozkazu i jego numer (według numeracji rocznej);
3) numer pociągu, dla którego jest przeznaczony;
4) datę i godzinę wystawienia;
5) nazwy posterunków ruchu i szlaków, na których obowiązuje zmniejszenie prędkości lub wymagane jest zachowanie ostrożności z podaniem numeru toru, kilometrażu, dozwolonej prędkości, przyczyny oraz ewentualnie godzin obowiązywania, z zachowaniem chronologii następowania;
6) nazwę stacji do której wydano ostrzeżenia;
7) podpis uprawnionego pracownika wyznaczonego regulaminem technicznym.

4. Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego może być emitowany w jednym egzemplarzu, doręczanym maszyniście przy warunku, że otrzymuje on rozkaz szczególny w każdym przypadku wyjazdu ze stacji, również wtedy kiedy nie ma obowiązujących ostrzeżeń. Bez otrzymania rozkazu szczególnego "O" maszynista nie może wyjechać ze stacji, chyba, że otrzymał rozkaz na stacji poprzedzającej (wyznaczonej) odnoszący się do odcinka (szlaku) stycznego (przyległego) do stacji wyjazdu.

5. Pociągi rozpoczynające bieg na stacjach wystawiających rozkazy szczególne "O" jako wydruk z komputera, z wpisaną treścią ostrzeżeń obowiązujących do stacji określonej w wydruku rozkazu, nie otrzymują kolejnego rozkazu na stacjach wyposażonych w system, leżących pomiędzy stacją początkową a stacją określoną w wydruku.

6. Rozkaz szczególny "O" może być doręczony maszyniście bezpośrednio za pokwitowaniem w książce doręczeń lub odebrany przez kierownika pociągu za pokwitowaniem w książce doręczeń i przekazany maszyniście za pokwitowaniem w "Wykazie wyjazdów drużyn konduktorskich" z odnotowaniem numeru przekazywanego rozkazu.

7. W komputerowym wydruku rozkazu szczególnego "O" mogą być dodatkowo ujmowane dane informacyjne z rozkazów szczególnych "S", i "Nrob":
1) z rozkazu pisemnego "S" informacje zawarte w § 75 ust.4 pkt.20, 21, 22, 23, 25 i 27 o zmianach w wewnętrznym rozkładzie jazdy, ustawieniu nieistniejących dotychczas stałych sygnałów, zmianie miejsca znajdowania się istniejacych sygnałów, zmianie obrazów sygnałów, czasowym otwarciu posterunku ruchu stale zamkniętego, otwarciu prowizorycznego posterunku odstępowego lub odgałęźnego, uszkodzeniu urządzeń kontroli prowadzenia pociągów (SHP, KHP, Ebicab, itp.), o otwarciu toru szlakowego i przywróceniu ruchu dwutorowego jeżeli drużyna pociągowa została powiadomiona rozkazem pisemnym o jeździe pociągu po torze lewym (w kierunku przeciwnym do zasadniczego), a jazda ma się odbyć po torze prawym (w kierunku zasadniczym);
2) z rozkazu szczególnego "Nrob" informacje zawarte w działkach: 1, 2, 3,4 i 6 (odcinek objęty robotami, otwarte posterunki prowizoryczne, posterunki nie biorące udziału w zapowiadaniu, który tor i na jakim szlaku jest zamknięty, co będzie podstawą wyjazdu na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego i wjazdu z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego), ujmowania danych dotyczących zamknięcia toru na kilku szlakach zamiast jednego.

8. Stacje wydające komputerowe wydruki rozkazu szczególnego "O" i pociągi, które na danej stacji powinny otrzymać komputerowy wydruk rozkazu szczególnego "O", powinny być odpowiednio oznaczone w zeszytach służbowego rozkładu jazdy pociągów.


§ 76

Ostrzeżenia

1. Ostrzeżeniami nazywają się pisemne zawiadomienia wydawane drużynom pociągowym, a dotyczące ograniczenia prędkości jazdy lub zachowania innych ostrożności - z wyjątkiem zawiadomień wymienionych w § 75 ust. 22.

2. Ostrzeżenia dzielą się na stałe i doraźne.
Za ostrzeżenia stałe uważa się ostrzeżenia, które ujęte są w dodatku 7 do służbowego rozkładu jazdy, zawierającym wykaz ostrzeżeń stałych (zwanym dalej w skrócie "Wykazem ostrzeżeń stałych"), bez względu na to, czy ostrzeżenie obowiązuje stale czy tylko w ustalonym okresie czasu.
Ostrzeżeniami doraźnymi są ostrzeżenia nie ujęte w "Wykazie ostrzeżeń stałych", które wprowadzone zostały doraźnymi zarządzeniami.
Ostrzeżenia doraźne mogą być jednorazowe, tj. odnoszące się do określonego pociągu, lub okresowe, tj. odnoszące się do wszystkich pociągów w okresie ważności tego ostrzeżenia.

3. W "Wykazie ostrzeżeń stałych" należy wskazać wszystkie zawczasu przewidziane ostrzeżenia, które trwać będą dłużej niż 30 dni.

4. W "Wykazie ostrzeżeń stałych" wymagane ograniczenia prędkości jazdy należy wskazać osobno dla każdego toru szlakowego i dla każdego kierunku jazdy po każdym z tych torów oraz dla torów głównych na stacji, na których obowiązują ograniczenia prędkości niższe niż wynika to ze wskazań semafora zezwalającego na wjazd. W żądaniach wprowadzenia ograniczeń należy wskazać, jakiego ruchu pociągów dane ograniczenie dotyczy.

5. Wykaz ostrzeżeń stałych należy wydawać okresowo, przy czym po raz pierwszy równocześnie z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy.
Termin ważności tego wykazu powinien być wskazany na wierzchniej stronie okładki.

6. Nowe wydanie wykazu ostrzeżeń stałych należy wysyłać odpowiednio wcześniej za pokwitowaniem.

7. Zainteresowanych pracowników należy w porę obdzielić potrzebnymi im wykazami ostrzeżeń stałych, których otrzymanie maszyniści pojazdów trakcyjnych powinni pokwitować pisemnie.
W razie nie otrzymania w porę wykazu ostrzeżeń stałych, pracownik, który wykazu tego nie otrzymał, obowiązany jest odpowiednio wcześniej żądać go od swego przełożonego.
Przed objęciem dyżuru przez maszynistę pojazdu trakcyjnego, który ma prowadzić pociąg (pojazd trakcyjny luzem) pierwszy raz w okresie obowiązywania wykazu ostrzeżeń stałych, przełożony powinien sprawdzić, czy ten maszynista otrzymał potrzebne mu wykazy ostrzeżeń stałych.

8. Nie wolno dokonywać w wykazie ostrzeżeń stałych następujących zmian:
1) wnoszenia ostrzeżeń, których w wykazie tym nie wydrukowano;
2) zmiany czasu obowiązywania ostrzeżenia;
3) zmiany miejsca (i toru), na którym obowiązuje ostrzeżenie, z wyjątkiem przypadku wymienionego w ust. 9 pkt. 2;
4) zmniejszenia prędkości jazdy pociągów.:
W tych wszystkich przypadkach należy drużyny pociągowe zawiadamiać rozkazami szczególnymi a ostrzeżenia stałe, w których zaszły zmiany wymienione w pkt. 2, 3. 4 należy unieważnić.

9. Wyznaczone zakłady infrastruktury kolejowej zobowiązane są zarządzać pisemnie lub telegraficznie dokonywanie w wykazie ostrzeżeń stałych tylko następujących zmian:
1) skreślenie ostrzeżenia w całości;
2) skrócenie miejsca podanego w ostrzeżeniu stałym;
3) podwyższenie prędkości jazdy, podanej w ostrzeżeniu stałym,
Zmiany te należy przekazać niezwłocznie jednostkom organizacyjnym, które natychmiast powiadamiają zainteresowanych pracowników. W treści telegraficznego zarządzenia wszelkie liczby należy podawać słownie.

10. Jeżeli stan urządzeń kolejowych, prowadzenie robót lub inne okoliczności dotyczące tych urządzeń wymagają wydawania drużynom pociągowym ostrzeżeń nie ujętych w wykazie ostrzeżeń stałych, właściwe jednostki organizacyjne lub uprawnieni pracownicy powinni niezwłocznie zawiadomić o tym pisemnie, telegramem lub telefonogramem jedną ze stacji sąsiadujących z miejscem, w którym powstały okoliczności wymagające wydania ostrzeżeń.
W zawiadomieniu tym należy dokładnie określić: miejsce, w którym konieczne jest zmniejszenie prędkości jazdy lub zachowanie ostrożności (nazwa posterunku zapowiadawczego lub szlaku, na szlaku dwutorowym określenie toru szlakowego lub obu i czy obowiązuje w obu kierunkach jazdy po tym torze, czy tylko w jednym, nieparzystym czy parzystym oraz określenie, od którego miejsca do którego miejsca obowiązuje ostrzeżenie), dopuszczalną prędkość jazdy pociągów, powód ograniczenia prędkości lub potrzeby zachowania ostrożności i od kiedy do kiedy ostrzeżenie to obowiązuje (natychmiast lub od określonego terminu do odwołania lub do określonego terminu).
Telefoniczne żądanie wydawania ostrzeżeń należy powtórzyć pisemnie.

11. Pracownik żądający wydawania ostrzeżeń doraźnych (naczelnik sekcji, itp.) może dopiero wówczas uważać, że adresat żądanie to otrzymał, gdy otrzymanie żądania adresat mu potwierdził. Jeżeli okólnikowym zarządzeniem pisemnym (tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu w czasie planowanych robót, itp.) wprowadzono ostrzeżenie z podaniem jego miejsca i czasu, otrzymanie tego zarządzenia - powinny potwierdzić jednostce organizacyjnej, która zarządzenie to wydała; z każdego kierunku jazdy ostatnia stacja znajdująca się przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie wprowadzone tym zarządzeniem oraz stacje wyznaczone.
Jednostka organizacyjna, która wydała okólnikowe zarządzenie pisemne, może dopiero wówczas uważać, że adresaci zarządzenie to otrzymali, gdy wszystkie te stacje potwierdziły jej otrzymanie zarządzenia.
Potwierdzenie otrzymania żądania wydawania ostrzeżeń, względnie zarządzenia wprowadzającego ostrzeżenie daje się pisemne, telegramem lub telefonogramem przy czym w potwierdzeniu należy podać liczbę porządkową, pod którą ostrzeżenie wpisano do książki ostrzeżeń doraźnych. Jeżeli to samo ostrzeżenie wpisano do kilku książek ostrzeżeń doraźnych, to w potwierdzeniu należy podać wszystkie liczby porządkowe, pod którymi ostrzeżenie wpisano do tych książek.

12. W nagłych przypadkach zawiadomienie o przeszkodzie do ruchu pociągów może być dokonane telefonicznie lub ustnie przez każdego pracownika kolejowego oraz przez osobę postronną. Niezwłocznie po otrzymaniu tego zawiadomienia dyżurny ruchu powinien zawiadomić o nim naczelnika (zastępcę) właściwej sekcji, który po zbadaniu zagrożonego miejsca powinien niezwłocznie zgłosić dyżurnemu ruchu o wyniku badania.
Do czasu otrzymania tego zgłoszenia dyżurny ruchu powinien, w zależności od treści otrzymanego zawiadomienia, albo wstrzymać ruch pociągów, albo za pomocą rozkazu szczególnego polecić drużynie pociągowej zatrzymanie pociągu przed miejscem zagrożonym, zbadanie przeszkody przez maszynistę i kierownika pociągu, jeżeli jest, oraz zgłoszenie o wyniku badania, celem ustalenia dalszego postępowania.

13. W razie niepodania terminu wejścia w życie ostrzeżenia, należy termin ten wyjaśnić telefonicznie, a jeżeli nie można tego wykonać natychmiast, należy przyjąć, że obowiązuje ono od chwili otrzymania zawiadomienia.

14. Dyżurny ruchu stacji, na której zaistniały okoliczności, wymagające wydania ostrzeżeń, lub która otrzymała zawiadomienie o takich okolicznościach, powinien o potrzebie wydawania ostrzeżeń zawiadomić telegramem lub telefonogramem:
1)
jeżeli ostrzeżenie dotyczy miejsca znajdującego się na szlaku - sąsiednią stację czynną, stale otwartą dla ruchu pociągów, położoną z drugiej strony miejsca, gdzie zachodzą okoliczności wymagające wydawania ostrzeżeń; jeżeli miejsce to znajduje się na szlaku pomiędzy stacją a posterunkiem odgałęźnym lub między dwoma posterunkami odgałęźnymi, to zawiadomić należy stacje sąsiednie ze wszystkich kierunków, z których pociągi przejeżdżają przez to miejsce;
2) jeżeli ostrzeżenie dotyczy miejsca znajdującego się na stacji na drodze wjazdu pociągów - te sąsiednie stacje, które wyprawiają pociągi przejeżdżające przez to miejsce;
3) jeżeli ostrzeżenie dotyczy miejsca znajdującego się na stacji na drodze wyjazdu pociągów - stacje wyznaczone, wyprawiające pociągi, które na drodze wyjazdu przejeżdżają przez to miejsce;
4) w przypadkach wymienionych w pkt. 1 i 2-również stacje wyznaczone do wydawania ostrzeżeń (ust. 31).
Stacje wyznaczone do wydawania ostrzeżeń, na których pociągi pasażerskie nie mają w służbowym rozkładzie jazdy przewidzianego postoju, przekazują dotyczące tych pociągów ostrzeżenia w formie meldunku do stacji początkowej biegu pociągu lub do najbliższej poprzedniej stacji rozkładowego postoju, wyznaczonej do wydawania ostrzeżeń.
Meldunki (także o braku ostrzeżeń) należy przekazywać pisemnie przy użyciu środków łączności (np. dalekopis, fax, komputer) za potwierdzeniem odbioru tak, aby zainteresowana stacja otrzymała je co najmniej na 1 godzinę przed rozkładowym czasem odjazdu pociągu.
Jeżeli dotyczy to stacji leżących w różnych zakładach infrastruktury kolejowej, to sposób i tryb postępowania zakłady infrastruktury kolejowej uzgadniają między sobą. Szczegółowe uregulowanie w tym zakresie należy zamieścić w regulaminach technicznych zainteresowanych stacji.

15. Stacje sąsiednie i wyznaczone, wymienione w ust. 14, otrzymanie zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzeżenia powinny potwierdzić osobnym telegramem lub telefonogramem tej stacji, od której zawiadomienie to otrzymały, a stacje wyznaczone również stacji położonej bezpośrednio przed miejscem, którego dotyczy dane ostrzeżenie. Przy potwierdzeniu tym należy powtórzyć treść ostrzeżenia, a stacje wyznaczone ponadto powinny podać, od którego pociągu włącz-nie rozpoczną, wydawanie ostrzeżeń.

16. Wszystkim pociągom, którym stacje wyznaczone ostrzeżenia nie wydały, powinna ostrzeżenie to wydać ostatnia stacja przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie. Pociągi nie mające na tej stacji przewidzianego postoju, należy zawiadomić o ostrzeżeniu, o ile jest to możliwe, za pośrednictwem ostatniej stacji postoju, a jeżeli jest to niemożliwe, należy pociąg zatrzymać i doręczyć ostrzeżenie na ostatniej stacji przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie, albo przekazać treść rozkazu szczególnego maszyniście za pomocą urządzeń łączności zgodnie z postanowieniami § 75 ust. 24.

17. Celem ustalenia, któremu pociągowi nie wydano ostrzeżenia, ostatnia stacja znajdująca się przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie, powinna ustalić które z pociągów znajdujących się w drodze do niej zostały wyprawione ze stacji wyznaczonej przed pociągiem, który pierwszy otrzymał ostrzeżenie.

18. O ostrzeżeniach doraźnych, obowiązujących dla jazdy pociągów po torze szlakowym w kierunku przeciwnym do zasadniczego, stacja wyprawiająca pociągi po torze szlakowym w kierunku przeciwnym do zasadniczego, powinna zawiadomić stacje wyznaczone, wyprawiające pociągi, które będą jechać po tym torze szlakowym.

19. Jeżeli doraźne ostrzeżenie wprowadzono pisemnym zarządzeniem, rozesłanym do wszystkich zainteresowanych stacji (ust. 11), wówczas zbędne są zawiadomienia wymienione w ust. 14, lecz obowiązuje potwierdzenie otrzymania zarządzenia według postanowień ust. 15, z tą różnicą, że zamiast stacji potwierdza się jednostce organizacyjnej, od której zarządzenie otrzymano.

20. Jeżeli doraźne ostrzeżenie obowiązuje od określonego terminu, stacje wyznaczone powinny wydawanie ostrzeżeń rozpocząć wcześniej, z takim wyliczeniem. aby pociągi przejeżdżające po tym terminie na ostatnią stację przed miejscem. którego dotyczy ostrzeżenie, były już zawiadomione o ostrzeżeniu.

21. Jeżeli zachodzi potrzeba jednorazowego wydania ostrzeżenia, stacja, na której zaistniały okoliczności wymagające tego ostrzeżenia, powinna zażądać wydania ostrzeżenia przez stację wyznaczoną lub przez stację ostatniego postoju albo przez stację sąsiednią, z której ma przyjechać ten pociąg lub wydać je sama, jeżeli ostrzeżenie dotyczy wyjazdu pociągu. Jeżeli jednorazowe ostrzeżenie, dotyczy szlaku, a stacja wyznaczona ani stacja ostatniego postoju pociągu nie może już zawiadomić pociągu o ostrzeżeniu, zawiadomienie to powinna wykonać ostatnia stacja znajdująca się przed tym szlakiem.
Stacja żądająca wydania jednorazowego ostrzeżenia może uważać, że pociąg został zawiadomiony o ostrzeżeniu, gdy otrzymała zgłoszenie o dokonanym zawiadomieniu pociągu.

22. Pociągów wyprawianych po torze zamkniętym (ze względu na obowiązujące ich ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h) dotyczą tylko te z ostrzeżeń rozkładowych i doraźnych, które ograniczają prędkość jazdy poniżej 30 km/h, a jeżeli dopuszczono jazdę z prędkością dozwoloną dla danego pociągu - tylko te, które ograniczają prędkość poniżej dozwolonej dla tego pociągu.

23. Ostrzeżenie obowiązujące do określonego terminu traci ważność, w tym terminie. W tym przypadku stacje wyznaczone powinny wydawanie ostrzeżeń zakończyć wcześniej, z takim wyliczeniem, aby pociągi przyjeżdżające po tym terminie na ostatnią stację przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie, nie były już zawiadomione o ostrzeżeniu.

24. Jeżeli nie podano terminu, do którego obowiązuje ostrzeżenie, jest ono ważne aż do odwołania. Odwołanie ostrzeżenia następuje w trybie przewidzianym do wprowadzenia ostrzeżenia, z wyjątkiem potwierdzenia osobnym telegramem lub telefonogramem otrzymania odwołania, które jest zbędne.

25. W razie odchyleń od podanych terminów ważności ostrzeżenia, stacje, które ostrzeżenie wprowadziły, mają obowiązek o zmianie terminu zawiadomić zainteresowane stacje w trybie przewidzianym dla wprowadzenia ostrzeżenia.

26. Jeżeli zawiadomienie o konieczności ostrzeżenia pociągów otrzyma posterunek odgałęźny lub odstępowy, obowiązany on jest wydawać pociągom ostrzeżenia do czasu: zawiadomienia o ostrzeżeniu najbliższej stacji, otrzymania od niej potwierdzenia odebrania ostrzeżenia, otrzymania informacji, który pociąg pierwszy zostanie zawiadomiony o ostrzeżeniu oraz przejazdu wszystkich pociągów, które odjechały ze stacji bez ostrzeżenia.

27. W przypadku, gdy pociąg ma rozpocząć jazdę na stacji, na której nie jest to przewidziane w służbowym rozkładzie jazdy, dyżurny ruchu tej stacji powinien zażądać od właściwej stacji wyznaczonej, podania mu ostrzeżeń obowiązujących na odcinku pomiędzy stacją początkową tego pociągu a najbliższą stacją wyznaczoną, obowiązaną do wydawania ostrzeżeń temu pociągowi i o otrzymanych ostrzeżeniach zawiadomić drużynę pociągową.

28. Pociąg jadący bez rozkładu jazdy powinien być zatrzymany na stacji wyznaczonej do wydawania ostrzeżeń w kierunku jazdy pociągu, celem doręczenia drużynie pociągowej ostrzeżeń.

29. Stacje, które otrzymały żądanie, zarządzenie lub zawiadomienie o ostrzeżeniu powinny niezwłocznie wpisać go do właściwej książki ostrzeżeń doraźnych (zał. nr 8). Jednorazowych ostrzeżeń nie wpisuje się do książki ostrzeżeń.

30. Każda stacja prowadzi tyle książek ostrzeżeń, w ilu kierunkach wyprawia pociągi. Książki te należy prowadzić w ten sposób, aby przy wypełnianiu rozkazów szczególnych nie zachodziła potrzeba wyszukiwania ostrzeżeń w różnych książkach.
Jeżeli ilość ostrzeżeń jest mała, można prowadzić jedną książkę ostrzeżeń z odpowiednim podziałem kart dla każdego kierunku i z odpowiednim ich oznaczeniem.
Numerację ostrzeżeń prowadzi się miesięcznie w formie ułamka. Liczbą arabską w liczniku oznacza się numer porządkowy ostrzeżenia w danym kierunku i w danym miesiącu. Liczba rzymska w mianowniku oznacza miesiąc, w jakim zapisano ostrzeżenie po raz pierwszy do książki ostrzeżeń doraźnych np. l/V

31. Stacje wyznaczone do wydawania ostrzeżeń wpisują do książek ostrzeżeń wszystkie doraźne ostrzeżenia, obowiązujące na wyznaczonych odcinkach, zaś inne stacje wpisują ostrzeżenia doraźne, wprowadzone na własnej stacji na drodze wyjazdu pociągów, na szlakach do najbliższych sąsiednich stacji i na sąsiednich stacjach na drodze wjazdu pociągów.
Ostrzeżenia dotyczące szlaków dwutorowych:
-stacje wyznaczone wpisują do książek ostrzeżeń doraźnych ostrzeżenia dotyczące torów szlakowych kierunku zasadniczego i miejsc znajdujących się na stacjach na drodze wjazdu i wyjazdu wyprawianych pociągów (ust. 14), natomiast dotyczących torów szlakowych kierunku przeciwnego do zasadniczego tylko w razie otrzymania zawiadomienia o jeździe pociągów po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego,
-ostatnie stacje, znajdujące się przed miejscem, którego dotyczy ostrzeżenie, wpisują do książek ostrzeżeń ostrzeżenia dotyczące każdego przyległego toru szlakowego w obu kierunkach jazdy.

32. Książki ostrzeżeń powinien prowadzić na bieżąco dyżurny ruchu. Jeżeli dyżurnemu ruchu przydzielono do pomocy pracownika, na polecenie dyżurnego ruchu może on wykonać zapis w książce ostrzeżeń, lecz dyżurny ruchu powinien zapis ten sprawdzić i podpisać.
Jeżeli ostrzeżenia wydawane są drużynom pociągowym przez dyżurnych ruchu peronowych lub manewrowych albo wyznaczonych regulaminem technicznym stacji pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, powinni oni prowadzić książkę ostrzeżeń dla kierunków, w których wydają ostrzeżenia. Jeżeli na stacji prowadzonych jest kilka książek ostrzeżeń to należy wyznaczyć regulaminem technicznym stacji posterunek techniczny, na którym będzie prowadzony stacyjny komplet książek ostrzeżeń.

33. Każde ostrzeżenie należy oddzielić od następnego poziomą kreską. Po odwołaniu ostrzeżenia we wszystkich książkach ostrzeżeń, w których wpisane było to ostrzeżenie, należy wypełnić rubryki dotyczące odwołania a rubryki dotyczące wprowadzenia i liczbę porządkową, przekreślić atramentem lub długopisem.
Jeżeli w książce ostrzeżeń odwołane ostrzeżenie znajduje się przed ostrzeżeniem nadal obowiązującym, ostrzeżenia wpisane są w innej kolejności, niż występują one na drodze jazdy pociągów, to dnia 1-go następnego miesiąca należy wszystkie obowiązujące ostrzeżenia na nowo wypisać i ponumerować w takiej kolejności, w jakiej będą one wpisywane do rozkazów szczególnych. Należy przy tym w poprzednich, zapisach rubryki dotyczące wprowadzenia i liczbę porządkową przekreślić a w rubrykach dotyczących odwołania zanotować: "przeniesiono pod Lp........". Prawidlowość przeniesienia obowiązujących ostrzeżeń powinna być sprawdzona przez naczelników sekcji lub uprawnionych pracowników, których pracownicy prowadzą książki ostrzeżeń doraźnych, w każdym miesiącu niezwłocznie po przeniesieniu ostrzeżeń i poświadczona podpisem.

34. Książki ostrzeżeń należy przed oddaniem ich do użytku ostemplować nazwą sekcji właściwego zakładu, wpisać nazwę posterunku, dla którego są one przeznaczone. przesznurować, opieczętować, strony ponumerować a ilość stron powinien poświadczyć naczelnik sekcji. Na wewnętrznej stronie okładki tytułowej należy wkleić mapkę z wykazem posterunków zapowiadawczych danego odcinka (odcinków) linii kolejowej według kilometraża ich występowania objętych tą książką oraz numery telefonów do dyżurnych ruchu tych posterunków.

35. Dla każdej książki ostrzeżeń ze stacyjnego kompletu - a gdy jest jedna książka ostrzeżeń dla każdego kierunku jazdy należy założyć oddzielną teczkę, w której należy przechowywać wszystkie pisma, telegramy i telefonogramy zawierające: żądanie wprowadzenia ostrzeżenia, zawiadomienie właściwych stacji o ostrzeżeniu, potwierdzenie odebrania zawiadomienia o ostrzeżeniu, żądanie odwołania ostrzeżenia i odwołanie ostrzeżenia.
Wszystkie załączniki dotyczące jednego ostrzeżenia należy oznaczyć w liczniku numerem porządkowym pierwszego zapisu tego ostrzeżenia w książce ostrzeżeń a w mianowniku liczbą rzymską oznaczającą miesiąc, w którym pierwszy raz wpisano ostrzeżenie, a następnie załączniki te należy złączyć razem.

36. W regulaminie technicznym należy ustalić, na których posterunkach, ile książek ostrzeżeń i w których kierunkach powinno się je prowadzić oraz czy zezwala się na dokonywanie zapisów w książkach ostrzeżeń przez innego pracownika pod nadzorem dyżurnego ruchu.

37. Dyżurny ruchu zdający dyżur powinien przekazać następcy wszystkie książki ostrzeżeń oraz wskazać mu pisemnie (§ 9 ust. 6) i ustnie te ostrzeżenia, na które nie wpłynęło wymagane potwierdzenie otrzymania ich, jak również te pociągi, które są w drodze a ze stacji wyznaczonej odjechały przed pociągiem, od którego rozpoczęła ona wydawać ostrzeżenie.
Dyżurny ruchu przyjmujący dyżur powinien zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi ostrzeżeniami doraźnymi.

38. Jeżeli ostrzeżenie ma trwać powyżej 30 dni dyrektor właściwego zakładu powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się do dyrekcji o umieszczenie tego ostrzeżenia w wykazie ostrzeżeń stałych.

Powrót do strony głównej R-1