Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1)

Na podstawie § 10 pkt 23 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 238/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 sierpnia 2006r, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcję sygnalizacji Ie-1 (E-1), ustaloną uchwałą Nr 280/2006 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 września 2006r., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją Nr TTN-500-536/06 z dnia 17 listopada 2006r, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.


§2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie stosuje się Zarządzenia Nr 157 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1998r. w sprawie ustalenia "Instrukcji sygnalizacji na PKP - E 1" (Biuletyn PKP zeszyt A, Nr 30 z 22 lipca 1998r, poz. 158).


§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zeszyt B.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

NrIAT2d-5030-1/07
PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Celiński